Moja predajňa

Bratislava - Ružinov

Potrebujete poradiť s výberom?

046/877 55 50(Po–Pá 7:30–15:30)

Košík0

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Obchodné podmienky

Všeobecné Obchodné Podmienky internetového obchodu www.pompo.sk, ďalej len VOP.

(Obchodné podmienky kamenných obchodov sú k nahliadnutiu v predajniach)

 

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (spotrebiteľa). Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.pompo.sk je firma POMPO spol. s r.o., so sídlom: Unhošť, Lidická 481, okres Kladno, PSČ 27351, IČO: 25089595, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 48765. Konateľom spoločnosti POMPO spol. s r.o. je Ing. Jakub Šůla, dat. nar. 13. júla 1984 (ďalej len Pompo, alebo dodávateľ). Spoločnosť je členom koncernu LAMA Toys a.s.. Účtovná uzávierka je k nahliadnutiu na portáli Justice.cz.

Kupujúcim je spotrebiteľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.2. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka a Zákonom ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.6. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

1.7. Ak je kupujúcim právnická osoba, je potrebné kontaktovať oddelenie E-shop na tel. čísle: +421 903 733 007 pre presné znenie Obchodných podmienok, týkajúcich sa právnických osôb.

 

Vážení zákazníci, nami dodávaný tovar predávame s českou sadzbou DPH. V prípade, že máte záujem o dodanie tovaru v režime prenesenej daňovej povinnosti obráťte sa na 0903 733 007.

 

2. Uzavretie zmluvy

2.1. Vyplnená objednávka odoslaná prostredníctvom www.pompo.sk, prípadne objednávka urobená telefonicky, je záväzným návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

2.2. Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty a tým akceptuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzavrená akceptáciou objednávky.

 

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch predajného miesta predávajúceho.

3.2 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.

3.3. Predávajúci má právo na náhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

3.4. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

3.5. Adresa pre zaslanie informácie o odstúpení od zmluvy a k vráteniu tovaru:

 

POMPO, spol s r.o.
E-shop
Lidická 481
Unhošť 273 51, Česká republika

info.eshop@pompo.sk

 

Tovar vyzdvihneme alebo ho prineste na našu predajnu v Bratislave. adresy predajní nájdete v sekcii Predajne na www.pompo.sk najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

3.6. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

3.7. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v uvedenej lehote, Pompo odporúča pre urýchlenie odstúpenia doručiť tovar na adresu Pompa, resp. miesta nákupu s priloženým sprievodným listom s prípadným uvedením dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, nakoľko vrátenie peňazí sa uskutoční výhradne bezhotovostne.

3.8. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

3.9. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

3.10. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ nevráti tovar, alebo vierohodne nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

3.11. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

 

3.12. Stručný prehľad:

 • Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní.
 • Lehota 14 dní začína plynúť následujúci kalendárny deň, po prevzatí tovaru.
 • V prípade, že lehota končí cez víkend, alebo cez sviatok, ako posledný deň lehoty je braný najbližší následujúci pracovný deň.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi odoslané najneskôr v posledný deň 14 dennej lehoty.
  Tovar môže byť výnimočne, ale po dohode vrátený aj neskôr.
 • Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvoria napr. audio a video nosiče.
 • Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
 • Je možné vrátiť aj použitý tovar, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovar do pôvodného stavu. Tieto náklady sa môžu teoreticky dostať aj na plnú výšku ceny za tovar.
 • Peniaze za tovar dodávateľ vráti najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako obdrží vrátený tovar (prípadne než nepreukáže, že vrátený tovar  odoslal dodávateľovi).

 

4. Osobný odber prostredníctvom predajného miesta

4.1. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že v prípade voľby „osobný odber“* sa výdaj zrealizuje na jednej z kamenných predajní, ktoré sú uvedené na stránke www.pompo.sk a bude zabezpečený prostredníctvom spoločnosti : MPK Toys, s.r.o., Hviezdoslavova 5, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 36319252, DIČ: 2020078555, IČ DPH: SK2020078555, Banka: ČSOB – Prievidza č.ú.: 211991203/7500, IBAN: SK17 7500 0000 0002 1199 1203, SWIFT: CEKOSKBX; Registrácia OR: Okr. súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 12755/R.

 • osobný odber tovaru na pobočke (pokiaľ je tovar dovážaný na pobočku z centrálneho skladu, doba doručenia sa pohybuje cca 3-4 dni)

*výdaj zo skladu SK predajní

4.2. Orgán dozoru: SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/6400 109

 

5. Platobné podmienky

5.1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na predajnom mieste zmluvného partnera spoločnosti Pompo spol. s.r.o.,
 2. platba prostredníctvom  prostredníctvom platobného terminálu pri kúpe tovaru v kamennej predajni zmluvného partnera Pompo spol. s.r.o., (platobnou kartou),
 3. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 4. Platba v hotovosti pri prebratí tovaru zasielanom na dobierku prepravou sluzbou.

 

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

6.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

6.2. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.

6.3. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

6.4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

6.5. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.

6.6. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu.

6.7. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, včítane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, resp. písomné odôvodnenie zamietnutej reklamácie.

 

7. Ceny a platnosť ponuky

 Ceny v internetovom obchode Pompo sa môžu odlišovať od cien v ostatných predajniach Pompo. V internetovom obchode Pompo môžu prebiehať samostatné predajné akcie, nezávisle na predajniach a naopak.

 Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

 Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

 Upozornenie: Pri vybraných položkách LEGO a Mattel nie je možný odber väčšieho množstva kusov (2 a viac) na osobu.

 

8. Objednávanie

8.1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť sa s VOP a celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

8.3. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu osobných dokladov, platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

9. Vernostný program

Predávajúci prevádzkuje v rámci svojich kamenných obchodov a e-shope vernostný program POMPO VIP Klub. Tento program sa riadi pravidlami klubu zverejnených na internetových stránkach www.pompo.sk.

 

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté predávajúcemu sú dôverné a nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

10.2. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení).

10.3. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom a požiadať o ich zmenu či vymazanie písomnou formou / emailom.

 

11. Vyhlásenie Pompo spol. s r.o. k ochrane osobných údajov

Zákazník svojím podpisom na prihláške do vernostného programu Pompo VIP výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Pompo spol. s r.o. bude spracovávať jeho osobné údaje uvedené v prihláške, a to po dobu neurčitú, do odvolania súhlasu každým daným členom, prípadne do doby ukončenia činnosti tohto klubu. Členovia programu Pompo VIP berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek odvolať a Pompo spol. s r.o. tieto údaje zlikviduje. Pompo spol. s r.o. ako správca osobných údajov spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktoré od 25. mája 2018 vstúpia do platnosti. Osobné údaje sú spracovávané výlučne v rozsahu potrebnom pre riadne fungovanie programu na účely anonymizovaných obchodných štatistík a ďalej pre účely zasielania obchodných oznámení a ponúk, a to akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami spoločnosti Pompo alebo spolupracujúcimi tretími osobami. Člen Pompo vernostného programu berie na vedomie, že určení spracovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu. Aktuálne informácie o tretích osobách sú dostupné na webových stránkach www.pompo.sk

 

12. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Svojim podpisom dávam spoločnosti POMPO, spol. s r.o. dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov a údajov mojich detí, konkrétne mená, priezviská, dátumy narodenia, bydliska, telefónu a e-mailovej adresy, ktoré môžu byť použité z účelom mojej identifikácie a identifikácie mojich detí na marketingové účely správcu, t.j. ponúkanie služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, službách a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zák. č. 480/2004 Zb., s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Potvrdzujem, že v mojej prihláške sú správne kontaktné údaje a že som sa zoznámil / a s vyhlásením spoločnosti Pompo spol s r.o., k ochrane osobných údajov. Svojím podpisom udeľujem súhlas spoločnosti Pompo spol. s r.o. so spracovaním mojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorý od 25. mája 2018 nadobudne platnosť, a to na dobu neurčitú, do doby odvolania svojho súhlasu, prípadne do doby ukončenia činnosti Pompo vernostného programu. Beriem na vedomie, že držiteľ Pompo vernostnej karty je povinný oznámiť spoločnosti Pompo spol. s. r. o. zmeny osobných údajov ktoré sú uvedené v prihláške. Súhlasím s tým, že budem informovaný / á o akciových ponukách a ostatných klubových aktivitách akýmkoľvek komunikačným prostriedkom / prednostne e-mailom a poštou. Spoločnosť Pompo spol. s r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobních údajov majiteľa Pompo vernostnej karty.

 

13. Záverečné ustanovenia

13.1. V prípade sporu, že nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim je možné to riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť +421 903 733 007 na Pompo pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

 

13.2. Tieto VOP sú platné a účinné od 1.8.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Moja predajňa zavrieť
Rezervácia na predajni zavrieť

Jak probíhá rezervace na prodejně?

Rezervované zboží máte nyní přidané do košíku.

V košíku vyberte osobní odběr na prodejně a překontrolujte vybranou prodejnu, poté dokončete objednávku.

Následně vyčkejte na informační e-mail / SMS s informací, že zboží máte připravené na prodejně.

Moja predajňa

Bratislava - Ružinov

Potrebujete poradiť s výberom?

046/877 55 50(Po–Pá 7:30–15:30)

Vytvorte si účet získajte výhody

 • nakúpite za lacnejšie VIP ceny
 • k narodeninám dostanete darčekovú poukážku
 • k účtenkám sa vrátite
 • s nazbieranými Pompo bodmi ušetríte
  a čaká vás množstvo ďalších výhod

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami pre úpravu zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli zaujímavé.